“Awful” V.S ” Awesome” và chuyện dùng tiếng Anh ở Mỹ