Homework: Âm gió (test – lớp phát âm)

Homework: Âm gió (test – lớp phát âm)

Câu 1: Âm gió có từ gốc tiếng Anh là?
Câu 2: Viết từ dựa trên phiên âm: Từ nào có phiên âm IPA là /su/?
Câu 3: Viết từ dựa trên phiên âm: Từ nào có phiên âm IPA là /zu/?
Câu 4: Viết từ dựa trên phiên âm: Từ nào có phiên âm IPA là /ʃip/?
Câu 5: Viết từ dựa trên phiên âm: Từ nào có phiên âm IPA là /'plɛʒər/?
Câu 6: Viết từ dựa trên phiên âm: Từ nào có phiên âm IPA là /tʃuz/?
Câu 7: Viết từ dựa trên phiên âm: Từ nào có phiên âm IPA là /dʒip/?
Câu 8: Âm /s/ và âm /z/ có …...
Câu 9: Phần -ed của từ “washed” được phát âm thành âm gì?
Câu 10: Phần -d trong từ CHANGED được phát âm thành âm gì?
Câu 11: Phần -s trong từ How’s được phát âm thành âm gì?

Your score is:


Click to listen highlighted text!