Bài test IPA

Bài test IPA

Câu 1: Từ "flood" (lũ lụt) có cách phát âm chính xác là:
Câu 2: Từ "trouble" có cách phát âm chính xác là:
Câu 3: Từ "preparation" (sự chuẩn bị) có cách phát âm chính xác là:
Câu 4: Từ 'available' có cách phát âm chính xác là:
Câu 5: Tìm từ có âm khác với các từ còn lại (trọng âm đều rơi vào âm tiết số 1)
Câu 6: Trong câu: "I bathe the baby", từ "BATHE" (tắm) có cách phát âm là:
Câu 7: Từ "angel" (thiên thần) có cách phát âm chính xác là:
Câu 8: Từ "doctor" có cách phát âm chính xác là:
Câu 9: Từ "percent" (%) có cách phát âm là:
Câu 10: Từ "southern" (phương Nam) có cách phát âm là:

Your score is:


Click to listen highlighted text!