Cách phát âm đuôi ed (test 1)

Cách phát âm đuôi ed (test 1)

Câu 1: Trong câu: "He COOKED dinner", đuôi -ed có cách phát âm là:
Câu 2: Trong câu: “he LAUGHED out loud”, đuôi –ed có cách phát âm là:
Câu 3: Trong câu: “they PLAYED guitar very well”, đuôi –ed có cách phát âm là:
Câu 4: Trong câu: “they CHANGED the plan”, đuôi –ed có cách phát âm là:
Câu 5: Trong câu: “challenge ACCEPTED”, đuôi –ed có cách phát âm là:
Câu 6: Trong câu: “he ROBBED the bank”, đuôi –ed có cách phát âm là:
Câu 7: Trong câu: "he's pretty much a LEARNED person", đuôi -ed có cách phát âm là:
Câu 8: Trong câu: “he BEGGED her to come with him”, đuôi –ed có cách phát âm là:
Câu 9: Trong câu: “the tea is BLENDED using leaves from estates in Thái Nguyên and Mộc Châu”, đuôi –ed có cách phát âm là:
Câu 10: Trong câu: “The man with a CROOKED nose gave her a home”, đuôi –ed có cách phát âm là:

Your score is:


Click to listen highlighted text!