Cách phát âm đuôi ed (test 2)

Cách phát âm đuôi ed (test 2)

Câu 1: Trong câu "I WANTED to go to the beach last weekend", đuôi -ed có phát âm là:
Câu 2: Trong câu "I HELPED my mom make cookies yesterday" đuôi -ed có phát âm là
Câu 3: Trong câu "James RENTED his apartment", đuôi -ed có phát âm là
Câu 4: Trong câu "It is hard to see the planet with NAKED eyes" đuôi -ed có phát âm là
Câu 5: Trong câu 'We can’t go swimming because the pool is COVERED" đuôi -ed có phát âm là
Câu 6: Trong câu "The RAGGED beggar offers her thank, and she says: thank you, too" đuôi -ed có phát âm là
Câu 7: Trong 4 từ sau, từ nào có đuôi -ed phát âm khác với các từ còn lại?
Câu 8: Trong 4 từ sau, từ nào có đuôi -ed phát âm khác với các từ còn lại?
Câu 9: Trong câu "He HIKED to the top of the mountain" đuôi -ed có phát âm là
Câu 10: Trong 4 từ sau, từ nào có đuôi -ed phát âm khác với các từ còn lại?
Câu 11: He WATCHED the dog all day
Câu 12: Trong 4 từ sau, từ nào có đuôi -ed phát âm khác với các từ còn lại?

Your score is:


Click to listen highlighted text!