Cách phát âm s,es (test 2)

Cách phát âm s,es (test 2)

Câu 1: Từ "minutes" có đuôi "s/es" phát âm là?
Câu 2: Chọn từ có cách phát âm đuôi "s/es" khác với các từ còn lại?
Câu 3: Từ "cheques" có đuôi "s/es" phát âm là?
Câu 4: Chọn từ có cách phát âm đuôi "s/es" khác với các từ còn lại?
Câu 5: Từ "things" có đuôi "s/es" phát âm là?
Câu 6: Từ "faces" có đuôi "s/es" phát âm là?
Câu 7: Chọn từ có cách phát âm đuôi "s/es" khác với các từ còn lại?
Câu 8: Từ "laughs " có đuôi "s/es" phát âm là?
Câu 9: Chọn từ có cách phát âm đuôi "s/es" khác với các từ còn lại?
Câu 10: Chọn từ có cách phát âm đuôi "s/es" khác với các từ còn lại?

Your score is:


Click to listen highlighted text!