Homework 1: âm i (test – lớp phát âm)

Homework 1: âm i (test – lớp phát âm)

Câu 1: Từ nào có độ dài nguyên âm dài hơn?
Câu 2: Từ /it/ được viết là?
Câu 3: Âm /ɪ/ có trong từ nào dưới đây (chọn nhiều hơn 1 đáp án)
Câu 4: Từ nào có nguyên âm kéo dài hơn?
Câu 5: Từ nào có nguyên âm kéo dài hơn?
Câu 6: Từ /ˈʌvən/ được viết là? (Câu trả lời viết hoa chữ cái đầu, ví dụ: Sit)
Câu 7: Từ /əˈfreɪd/ được viết là?
Câu 8: Tìm từ chứa âm /ʌ/?
Câu 9: Tìm từ có chứa âm /ə/ (có thể nhiều hơn 1 đáp án)
Câu 10: Trong 2 từ meat /mit/ – lead /lid/. Dựa trên nguyên tắc độ dài nguyên âm đã học, 2 từ trên nguyên âm /i/ trong từ nào được đọc dài hơn? Tại sao?

Your score is:


Click to listen highlighted text!