Homework 2: âm e (Test- Lớp phát âm)

Homework 2: âm e (Test- Lớp phát âm)

Câu 1: Từ nào có nguyên âm kéo dài hơn:
Câu 2: /bæd/ là phiên âm của từ nào?
Câu 3: Âm /æ/ có đặc thù khẩu hình là?
Câu 4: Khi phát âm /ɛ/, bạn:
Câu 5: Từ nào có nguyên âm /ɛ/:
Câu 6: Từ nào có âm /æ/
Câu 7: Từ nào phát âm /æ/ giống như “e bẹt”:
Câu 8: Trong câu: “I can swim”, từ “can” thường được phát âm là:
Câu 9: Trong câu nào dưới đây, từ “can” chắc chắn được phát âm là /kæn/:
Câu 10: Khi phát âm đầy đủ, từ nào có nguyên âm kéo dài hơn?
Câu 11: Âm /t/ trong từ “can’t” thường được:

Your score is:


Click to listen highlighted text!