(Lớp nghe sâu) Tuần 10, ngày 1 (test)

(Lớp nghe sâu) Tuần 10, ngày 1 (test)

Câu 1: Introduction: Families around the world: (1)….
Câu 2: Total no. of slides: (2)…. (đáp án là 1 con số, ví dụ: 4)
Câu 3: 2 slides each, families around the world, including: How families are (3)…………………….and how they are (4)………………… (Đáp án là các từ viết thường, giữa 2 từ KHÔNG ngăn cách bởi dấu chấm dấu phẩy)

Your score is:


Click to listen highlighted text!