Nguyên tắc nhấn trọng âm (test)

Nguyên tắc nhấn trọng âm (test)

Câu 1: Với những từ hai âm tiết, khi là danh từ/tính từ thì trọng âm thường rơi vào âm tiết số mấy?
Câu 2: Từ "present" khi là động từ, trọng âm rơi vào âm tiết:
Câu 3: Đuôi -ate trong từ "certificate" được phát âm là:
Câu 4: Trọng âm chính của từ "sincerity" rơi ở âm tiết số mấy?
Câu 5: Trọng âm chính của từ "purchase" ở âm tiết số mấy?
Câu 6: Trọng âm chính của từ "advantageous" ở âm tiết số mấy?
Câu 7: Từ "competition" trọng âm PHỤ rơi ở âm tiết nào?
Câu 8: Trọng âm chính của từ "necessary" rơi ở âm tiết số mấy:
Câu 9: Trọng âm chính của từ "alligator" nằm âm tiết thứ mấy?
Câu 10: Trọng âm chính của từ "questionaire" rơi ở âm tiết số mấy?
Câu 11: Trọng âm chính của từ "Japanese" rơi ở âm tiết số mấy:
Câu 12: 12. "PUT ON your shoes". Trong 2 từ in HOA, từ nào được nhấn nhiều hơn?

Your score is:


Click to listen highlighted text!