Nhịp điệu (test)

Nhịp điệu (test)

Câu 1: Các từ nào thường sẽ KHÔNG ĐƯỢC nhấn trong câu sau: I WASH MY CAR AND MY BIKE.
Câu 2: Các từ nào thường được nhấn trong câu sau: I WANT TO HELP YOU WITH YOUR HOMEWORK.
Câu 3: Các từ nào thường được nhấn trong câu sau: TRAVELING CAN DISCONNECT YOU FROM YOUR DAILY ROUTINE.

Your score is:


Click to listen highlighted text!