Ôn tập nguyên âm (test)

Ôn tập nguyên âm (test)

Câu 1: Từ nào nguyên âm được kéo dài hơn trong các từ sau?
Câu 2: Từ nào nguyên âm được nói dài nhất?
Câu 3: Từ "can" được nhấn trong câu nào dưới đây?
Câu 4: Âm cuối /t/ trong từ "can't" người Mỹ thường làm gì?
Câu 5: Âm /ae/ bị bẹt (nửa a nửa e) trong tiếng Anh-Mỹ khi nào?
Câu 6: Không tra từ điển, từ nào có chứa âm u lỏng miệng/ʊ/ trong các từ sau:
Câu 7: Không tra từ điển, từ "Said" có nguyên âm là âm:
Câu 8: Không dùng từ điển hay các công cụ hỗ trợ, dựa trên phiên âm /fɜrm/, xác định từ này là:
Câu 9: Không dùng từ điển, nếu phiên âm của từ là /ˈfɑ ðər /, vậy từ này là:
Câu 10: Âm nào sau đây là âm hữu thanh?

Your score is:


Click to listen highlighted text!