Ôn tập nối & giảm âm (test)

Ôn tập nối & giảm âm (test)

Câu 1: Trong câu sau, từ nào có thể "giảm" hoặc "lược bỏ" âm được: I don't need to help her (Bạn có thể chọn NHIỀU HƠN 1 ĐÁP ÁN).
Câu 2: Trong câu sau, từ "do" có thể giảm âm được không? I do my homework.
Câu 3: Có thể bỏ được phụ âm /v/ trong từ "of" ở trường hợp này không: a piece of paper
Câu 4: Dựa trên IPA đã sử dụng dạng rút gọn (giảm âm), hãy viết lại câu sau: 'wɛərz-ɪz mʌðər? (Đáp án viết hoa chữ cái đầu, có dấu hỏi chấm cuối câu viết liền vào từ đứng trước)
Câu 5: Trường hợp nối âm ở "last-year" nghe sẽ giống thế nào?
Câu 6: Nối âm ở "Who's it" sẽ nghe giống như:
Câu 7: Nối âm ở "miss you", nghe giống:
Câu 8: Âm tapped /t/ có xuất hiện trong câu này không: I met her in the evening.
Câu 9: Viết lại câu sau dựa vào phiên âm (đã nối âm): hi lɑɪktɪt. Lưu ý: Viết hoa chữ cái đầu dòng + chấm khi hết câu. (Đáp án viết hoa chữ cái đầu, KHÔNG có dấu chấm cuối câu)
Câu 10: HAI từ nào có thể được nhấn mạnh (highlighted) trong câu sau: You were born for the job, I was just born into it.
Câu 11: Bạn hỏi "Do you love me or her?" bạn sẽ lên hay xuống giọng ở cuối?
Câu 12: Nếu bạn không nhớ tên người khác, bạn hỏi lại "What's your name?", như vậy câu này sẽ nói lên hay xuống giọng ở cuối?
Câu 13: "Do you have his number?" nếu nói xuống giọng có nghĩa là:
Câu 14: Khi nói từ "grow up" (động từ), người ta sẽ nhấn vào từ nào nhiều hơn?
Câu 15: Nếu "work-out" được dùng như một DANH TỪ, từ nào được nhấn nhiều hơn?

Your score is:


Click to listen highlighted text!