Lúng túng khi sử dụng câu phức, câu ghép và giải pháp