Minimal pairs: pull hay pool /ʊ/ hay /u/

Minimal pairs: pull hay pool /ʊ/ hay /u/

Score

0/4
[ Reset the score ]

Cô Moon Nguyen hướng dẫn cách phân biệt âm “u” trong tiếng Anh

Minimal pairs (game and practice)