Nghe chép chính tả: Bò Tây Tạng cứu con non trước hàm báo tuyết (lesson 2)