Những nguyên lý quan trọng khi luyện “note-taking”