Nối âm trong tiếng Anh: Làm thế nào khi nghe cụm từ giống nhau?