12. “PUT ON your shoes”. Trong 2 từ in HOA, từ nào được nhấn nhiều hơn?