2 slides each, families around the world, including: How families are (3)…………………….and how they are (4)………………… (Đáp án là các từ viết thường, giữa 2 từ KHÔNG ngăn cách bởi dấu chấm dấu phẩy)

Click to listen highlighted text!