….. : a ….. makes ….. every time you ….. on your ….. (Đáp án là các từ VIẾT THƯỜNG, KHÔNG viết hoa)