…: a … makes … every time you … on your …. (Đáp án là các từ VIẾT THƯỜNG, giữa các từ KHÔNG có dấu chấm phẩy)

Click to listen highlighted text!