Âm tapped /t/ có xuất hiện trong câu này không: I met her in the evening.