Bạn hỏi “Do you love me or her?” bạn sẽ lên hay xuống giọng ở cuối?