Các từ nào thường được nhấn trong câu sau: TRAVELING CAN DISCONNECT YOU FROM YOUR DAILY ROUTINE.