Chọn từ có cách phát âm đuôi “s/es” khác với các từ còn lại?