Có một người được 8.0 IELTS chia sẻ rằng, bạn nên xem phim Sitcom như “Friends”, sẽ giúp khả năng nghe tiến bộ rất nhanh. Bạn cũng lên kế hoạch luyện nghe với một bộ phim “Sitcom”?