“Do you have his number?” nếu nói xuống giọng có nghĩa là: