Dựa vào phiên âm, đọc lại câu sau: /aɪ sɔ ə ˈlɪtl gɜrl ɑn ðə strit/