…: just … and let it dry, you are left with … that you can …. (Đáp án là các từ VIẾT THƯỜNG, giữa các từ KHÔNG có dấu chấm phẩy)