….. : just ….. and let it dry, you are left with ….. that you can ….. (Đáp án là các từ VIẾT THƯỜNG, KHÔNG viết hoa)