Không dùng từ điển hay các công cụ hỗ trợ, dựa trên phiên âm /fɜrm/, xác định từ này là: