Nếu bạn không nhớ tên người khác, bạn hỏi lại “What’s your name?”, như vậy câu này sẽ nói lên hay xuống giọng ở cuối?

Click to listen highlighted text!