….. : ouch, ….. , you feel what it’s like when ….. you (Đáp án là các từ VIẾT THƯỜNG, KHÔNG viết hoa)