…: ouch, …, you feel what it’s like when … (Đáp án là các từ VIẾT THƯỜNG, giữa các từ KHÔNG có dấu chấm phẩy)

Click to listen highlighted text!