Phần -d trong từ CHANGED được phát âm thành âm gì?