Phần “ed” trong từ ‘played’ được đọc thành âm nào?