Slide 3: …. for avoiding dangers (đáp án viết thường, không viết hoa)