….. : the ….. can ….. when ….. . It also lets you know when you ….. (Đáp án là các từ VIẾT THƯỜNG, KHÔNG viết hoa)