…: the … can … when … . It also lets you know when you … (Đáp án là các từ VIẾT THƯỜNG, giữa các từ KHÔNG có dấu chấm phẩy)