… : these allow you to …, they also … to what you see (Đáp án là các từ VIẾT THƯỜNG, không viết hoa, giữa các từ KHÔNG có dấu chấm phẩy)