Tìm câu hoàn chỉnh ứng với phiên âm sau (Đáp án có viết hoa chữ cái đầu tiên): /ðə ˈsikrət ʌv ˈgɛtɪŋ əˈhɛd ɪz ˈgɛtɪŋ ˈstɑrtəd/

Click to listen highlighted text!