Trong 2 từ meat /mit/ – lead /lid/. Dựa trên nguyên tắc độ dài nguyên âm đã học, 2 từ trên nguyên âm /i/ trong từ nào được đọc dài hơn? Tại sao?