Trọng âm chính của từ “alligator” nằm âm tiết thứ mấy?