Trong câu “He HIKED to the top of the mountain” đuôi -ed có phát âm là