Trong câu: “I bathe the baby”, từ “BATHE” (tắm) có cách phát âm là: