Trong câu “James RENTED his apartment”, đuôi -ed có phát âm là