Từ “can” được nhấn trong câu nào dưới đây?

Click to listen highlighted text!