Từ “competition” trọng âm PHỤ rơi ở âm tiết nào?

Click to listen highlighted text!