Từ “percent” (%) có cách phát âm là:

Click to listen highlighted text!