Viết từ dựa trên phiên âm: Từ nào có phiên âm IPA là /ʃip/?