Với những từ hai âm tiết, khi là danh từ/tính từ thì trọng âm thường rơi vào âm tiết số mấy?